Ana Sayfa » İş Sağlığı ve Güvenliği » 2014 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI

mali_tatil

 

28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ilişkin 1 Sayılı Genel Tebliği Maliye Bakanlığı’nca 30/06/2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 Sosyal Güvenlik Uygulamasına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30/06/2007 Tarih ve 26568 sayılı Resmi gazetede yayımlanan tebliğ güncelliğini korumaktadır.

 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Buna göre 2014 mali tati l i 01 Temmuz 2014 günü başlayacak, 20 Temmuz 2014 tarihinde sona erecektir. (20 Temmuz Pazar gününe rastladığı için son gün 21 Temmuzdur.)

 Verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin 2014 yılı için 31 Temmuza kadar verilecektir. (27-Temmuz Pazar, 28-29-30 Temmuz Ramazan Bayramına rastladığı için son gün 31 Temmuzdur.)

 Bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 31 Temmuza uzamış sayılacaktır.

 

İlgili tebliğ hükümlerine göre özet bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Mali tatil nedeniyle beyan ve ödeme süreleri değişen vergi beyannameleri ve SGK bildirgesine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 Vergi idaresi tarafından yapılan incelemeler sonucu uygulanan vergilerin vadesi mali tatile rastlayan vergi , resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

İnceleme sonucu hesaplanan vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

 Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

 Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

Aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin iş yerinde incelemeye başlanılmaz.

 Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

 Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

 Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz.

 

MALİ TATİL NEDENİ İLE BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ UZAYAN BEYANNAME VE BİLDİRİMLER BEYANNAME/BİLDİRİM ÇEŞİDİ

 

 • · Haziran / 2014 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi ve Ödenmesi

 

 • · Haziran / 2014 Dönemine Ait Gelir / Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi

 

 

 • · Nisan- Mayıs– Haziran / 2014 Dönemine Ait Gelir/ Kurumlar Vergisi Stopajının ve

Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi ( ÜÇ AYLIK)

 

 • · Nisan- Mayıs– Haziran /2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan

Tevkifatlara ilişkin Muhtasar Beyanı ve Ödemesi

 

 • · Haziran / 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

 • · Haziran / 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 • · 16-30 Haziran 2014 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 • · Haziran 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine

İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 • · Haziran 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel

Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 • · Haziran 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin

(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

 • · Haziran 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 • · Haziran 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 • · Haziran 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 • · 1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim

Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

 

 

SON BEYAN VE ÖDEME GÜNÜ : 31/07/2014

Bir Cevap Yazın