Ana Sayfa » Sosyal Güvenlik Kurumu » SİGORTALILARIN EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU (EK-10 BELGESİ) VE EKİ BELGELERİ KURUMA VERMEKLE YÜKÜMLÜ OLMAYAN İŞVERENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

5510 sayılı Kanunun 86 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır. “ hükmüne, 6111 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile “Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şart aranmaz.”hükmü eklenmiştir.

16/6/2011 tarihli ve 27966 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (d) bendi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103 üncü maddesinin 16 ncı fıkrası 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

Bu bağlamda, 2011/Şubat ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak;

– Genel bütçeye dahil daireler, özel bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüslerin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıkların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,

– Sendikalar,

– Vakıflar,

– 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri,

– Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri,

– 30 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerleri,

eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde belirtmeleri halinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu ekinde yer alan Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ve eki belgeleri Kurumumuza vermelerine gerek bulunmamaktadır.

Bir Cevap Yazın